S’acaben les deduccions per a inversions de millora ambiental, un cop per a moltes empreses catalanes

2015-03-19 09:25

Amb la publicació de la nova Llei estatal de l’Impost sobre Societats, les inversions per millores ambientals, que ajudaven a compensar els instruments fiscals que graven els impactes ambientals negatius de les activitats, han deixat de ser objecte de deducció fiscal. Tenint en compte aquesta modificaciólegislativa, les inversions posades en funcionament a partir de principis d’any no podran ser objecte de certificació de convalidació d’inversions per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, exposa la situació com a exemple de política que no incentiva l’eficiència i la reducció de consums.

Estat espanyol: Una fiscalitat ambiental… justa?

Un dels instruments per donar resposta a la situació plantejada és la fiscalitat ambiental. Quan es parla de fiscalitat ambiental generalment s’entén que aquesta consisteix en la imposició d’un gravamen econòmic, tradicionalment en forma d’impost o cànon a les activitats, en funció de la contaminació que genera, com aplicació directe del famós principi de que “qui contamina paga”. Però també és fiscalitat ambiental el fet de “premiar”les activitats que s’esforcen en millorar el seu comportament ambiental mitjançant algun tipus d’estímul econòmic, com la possibilitat de deduccions fiscals.
 
Retorna