Les PM, partícules en suspensió

2015-02-27 09:31

Les partícules en suspensió estan constituïdes per partícules sòlides i líquides, una barreja complexa de molècules de la mateixa o diferents substàncies. Cada bri d’aire que inhalem està ple d’aquestes partícules. Sempre ha sigut així. Tal com ens explica Xavier Querol, investigador del CSIC, fins ara la nostra biologia s’enfrontava amb la pols, el pol·len o el sutge, partícules que qualifica com a “grolleres”.

No obstant, ara ens trobem amb fonts d’emissió noves que, lluny de ser naturals, desafien els alvèols dels nostres pulmons degut a la petita mida de les partícules que no arriba a les 10 micres de diàmetre. Aquestes partícules es coneixen per la nomenclatura PM10 i en el cas de les més ultrafines de diàmetres inferiors a 2,5 micres o 1 micra, s’anomenen PM2,5 i PM1 respectivament.

Article complert

Retorna