Els nivells de benzoapirè es compleixen a Manlleu l’any 2014

2015-04-21 09:47

Segons el “Balanç de la qualitat de l’aire 2014 a Catalunya” els nivells a Manlleu estan per sota del valor fixat a la normativa. Aquest mes d’abril el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha fet públic el Balanç, un document on es detallen els resultats assolits el darrer any per a cada contaminant i zona de qualitat de l’aire.

Pel què fa al benzoapirè, el valor anual registrat a l’estació de Manlleu ha estat de 0,83 ng/m3, que és inferior al valor límit fixat a la legislació (1 ng/m3). L’any 2013 s’havia superat el llindar d’aquest contaminant (1,83 ng/m3) per primera vegada a Manlleu i per aquest motiu des de l’Ajuntament de Manlleu s’està treballant coordinadament amb el CSIC i el Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat de Catalunya.

Pel què fa a la resta de contaminants, l’any 2014 a Manlleu s’han superat els valors referents a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i també a l’ozó troposfèric (O3).

Article complert

Retorna