El Govern aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en 40 municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona

2014-09-26 08:25
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric, que té com a objectiu principal reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOX) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per restablir la qualitat de l’aire i respectar els valors límit que determina la legislació europea. El Pla estableix 166 actuacions que desenvoluparan l’Administració de la Generalitat, l’Estat i els ens locals, en una àrea de 40 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a aquests dos contaminants (NOX i PM10). En total, 4,3 milions d’habitants i una superfície territorial de 725 km2. Una de les principals novetats és l’aplicació de descomptes per a l’ús del transport públic en cas d’episodis de contaminació.
 
Actualment, el transport rodat és el focus principal de contaminació a les àrees urbanes i als grans eixos interurbans de comunicació. Les causes són l’elevat volum de trànsit, l’augment i l’envelliment de la flota de vehicles, el creixement del percentatge de vehicles dièsel, així com la reducció continuada de les emissions del sector industrial. Ara, amb l’aprovació d’aquest Pla, el Govern pretén millorar la salut i la qualitat de vida a les ciutats; promoure una indústria més moderna, neta i competitiva, i assolir un sistema de mobilitat sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social.
 
Les actuacions se centraran en quatre grans eixos: fomentar una mobilitat sostenible, reduint les emissions en la mobilitat i el transport; reduir les emissions en la indústria; potenciar el compromís de la ciutadania, a través de campanyes de sensibilització, i habilitar un sistema de finançament, amb la creació d’un fons econòmic per a la protecció de l’ambient atmosfèric.
 
Retorna