Anunci d'informació pública del Projecte de decret de d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

2014-09-26 13:34

Mitjançant la publicació de l’anunci al DOGC núm. 6712, de 23 de setembre de 2014, se sotmet a informació pública el Projecte de decret esmentat, així com la documentació complementària que l’acompanya. La documentació és a disposició del públic i es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat  (https://www.gencat.cat/territori), a l'apartat d'informació pública. El termini per presentar al·legacions és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al DOGC.

Article complert

Retorna