Dades en continu de qualitat de l'aire

 

XARXA DE VIGILÀNCIA I PREVISIÓ

DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE CATALUNYA

Dades de la contaminació at mosfèrica de les 83 estacions automàtiques de la XVPCA

 

 

CAMPANYA DE VIGILÀNCIA DELS NIVELLS D'OZÓ TROPOSFÈRIC A CATALUNYA

 

  Informació dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya